GenusHBTQSkepticismVetenskap

Kön är en social konstruktion

Som biolog med vissa feministiska böjelser får jag ibland frågan om kön är en social konstruktion.

Svaret är ett tveklöst ja. Inom biologivetenskapen är kön är en beteckning för att hos arter med sexuell förökning skilja på individer beroende på vilken typ av könsceller de producerar. De individer inom en art som har de största könscellerna kallas honor och de som har de mindre kallas hanar.

Givetvis är denna uppdelning en social konstruktion. Eller var det någon som på allvar trodde att definitionen bara föll från himlen helt färdig? Knappast, va. Nej, det är vi människor som har bestämt att könet avgörs av storleken på könscellerna och inte t ex kromosomuppsättningen, förmågan att bära på ungar eller liknande. Hade vi istället bestämt att honor är de individer av en art som blir dräktiga hade det vi idag kallar sjöhästhane istället kallats för sjöhästhonor.
 Nu är jag är förstås inte dummare än att jag förstår att det frågeställaren är ute efter är (på ett ungefär) att se om jag menar att alla skillnader mellan gruppen som vi benämner som kvinnor och gruppen som vi kallar män beror helt och hållet på miljöpåverkan.
Min poäng är dels att det inte alltid är självklart vad som avses med en social konstruktion, för att begreppet ofta används slarvigt, dels att man inte ska inbilla sig att de begrepp som används inom naturvetenskapen skulle orubbliga, utan brister som om de vore något annat än bestämda av människor.
 Och till sist:
Nej, jag tycker inte att definitionen av biologiskt kön är dålig, ja, det är det meningsfullt att dela upp individer av samma art efter könsceller,  nej, jag har INTE sagt att alla beteendeskillnader vi ser på gruppnivå mellan  män och  kvinnor är ett resultat av uppfostran, ej heller att de är ett resultat av biologisk förprogrammering, nej, jag har INTE sagt att det är dumt, fel eller meningslöst att forska på biologiska skillnader mellan kvinnor och män (sedan är det väldigt lite forskning som jag skulle klassa som meningslös), och sist men inte minst så vet jag för sjutton knappt vad postmodernism ens är (om nu någon undrade).
Dessutom: Störst könsceller = hona är en definition som är användbar inom biologivetenskapen. Hos människor har begreppet kön breddats och här talar man om socialt kön, kromosomalt kön, endokrint kön, könsuttryck med mera. Könscellernas storlek är inte den viktigaste biten, i de flesta fall, när det gäller könsbestämning hos människor.
Previous post

Vad är grejen med ghosting?

Next post

Gästinlägg: Förlorade slag.

Christine

Christine

Molekylärbiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Vetenskapsbejakare snarare än skeptiker. Återfinns periodvis också på gensvar.wordpress.com @tankeexperiment på twitter.

1 Comment

  1. 9 September, 2016 at 19:53 —

    […] det inte spelar roll, att det är lätt att ändra på, eller att det inte baseras på något slags materiell bakgrund. Med andra ord är det fullt möjligt att vidhålla att könsskillnader till största delen beror […]

Leave a reply