AlternativmedicinPsykologiSkepticismVetenskap

Placebo – om inbillningskraft i sjukvården

(De flesta vet ungefär vad placebo är, men här kommer en lite mer utförlig översikt.) Ett vanligt scenario när man pratar med människor om att alternativmedicin inte fungerar är att minst en av de närvarande försvarar behandlingen med ”men min kusin fick jättebra effekt av homeopatiska läkemedel, hennes ryggsmärtor försvann helt och hållet!” eller ”jag tog de örterna och nu blir jag aldrig förkyld”. Dessa fraser avslutas nästan alltid med ”…och hur förklarar du det?”. Svaret är: placeboeffekt. De flesta associerar placebo till tabletter, men placeboeffekten kan lika gärna frambringas av hypnos, kirurgi eller ett vänligt bemötande.

Placeboeffekten är viktig i alla typer av medicinsk behandling. Skillnaden mellan placebo i icke-verksamma läkemedel/behandlingar och i läkemedel/behandlingar med bevisad effekt är följande: i den första utgörs effekten av endast placebo. I den andra är placebo ett komplement. Ett annat argument man ofta träffar på är ”men hen blir ju bättre, då spelar det väl ingen roll om det bara var placebo?”. Jo, det spelar roll. Om man inte får en behandling som faktiskt är effektiv, så är risken att man blir sjukare, trots att man upplevde en förbättring. Det bakomliggande tillståndet förbättras inte nödvändigtvis bara för att patienten upplever en förbättring av symptom. Dessutom är många alternativmedicinska behandlingar förenade med risker. (Tips: What’s the harm? är en bra site full med argument).

Ett av de mest kända exemplen på placeboeffekt är en operation som utfördes på patienter med kärlkramp under 1950-talet. Kärlkramp (eller angina pectoris) är en smärta i bröstet som påminner om den vid hjärtinfarkt. Orsaken är att hjärtats kranskärl är för trånga, och hjärtat får till följd av det för lite syre. Operationen i fråga gick ut på att man snörde av bröstartären för att tvinga ut blod i kranskärlen. Behandlingen var väldigt framgångsrik, med tusentals nöjda patienter som fick mindre smärta och förbättrad livskvalité. Problemet var bara att behandlingen var helt verkningslös, vilket kom fram när man jämförde behandlingen med fejkad kirurgi (bröstkorgen öppnades, men inget annat gjordes). Tre fjärdedelar av patienterna som genomgick den riktiga kirurgin mådde mycket bättre, men samma andel i placebogruppen rapporterade lika bra resultat.

Det finns tyvärr en uppfattning om att om man kan ”lura” patienten att må bättre med hjälp av placebo, så var sjukdomen bara inbillad den också. Det är inte sant. Placebo kan ge lindring även vid svåra tillstånd (som kärlkramp!) och har verkliga fysiologiska mekanismer.

Placebo kan förändra humöret vid till exempel depression och ångesttillstånd, genom att påverka metabolism och elektrisk aktivitet i olika delar av hjärnan. Den kan öka diametern på luftrören och förändra hur adrenalin påverkar hjärtat. Placebo kan lindra smärta genom att frisätta morfinliknande substanser i kroppen och kan påverka immunförsvaret med hjälp av signalmolekyler (cytokiner). Placeboeffekten är psykologisk, men den är högst verklig.

Många argumenterar för att alternativmedicinen kan komplettera ”skolmedicinen” på ett bra sätt. Jag håller inte med. Vad vi behöver som komplement till klassisk medicin är bättre kunskap om placebo och hur man maximerar placeboeffekten som följer med verksamma behandlingar. Inte bedrägerier och behandlingar som är potentiellt farliga.

/Homelessclubkid

Previous post

Skeptiska snabbisar 14/5

Next post

Skeptiska snabbisar 6/6

homelessclubkid

homelessclubkid

Homelessclubkid is the Captain of Swedish Skepchick. She's also a vegan skeptic who loves cats, books, and cosmology.

6 Comments

 1. 14 June, 2013 at 04:52 —

  Det första jag reagerar för är ditt citat, ‘jag tog de där örtena och blir aldrig mer förkyld’, som du förklarar med att det var placeboeffekten som åstadkom att den människan aldrig blev förkyld. En stor del av skolmedicin är grundad på örter och andra växter. Den är ibland syntetiserad. Cellgifter t.ex, är nästan alltid växtbaserade. .Vaccination mot sjukdomar består av avdödat smittämne, jämförbart med den lägsta styrkan, D1, av homeopatisk medicin. Anser du då att smittskyddet i t.ex smittkoppsvaccin är placebo?

  Det finns ett begrepp nocebo=jag skall skada, som är motsatsen till latinets placebo=jag behagar. Att öppna bröstkorgen på en patient och låtsas ha gjort ett ingrepp är typiskt nocebo. Man utsätter patienten för stora risker genom ingreppet utan att ge bestående bot.

  Jag skulle önska att du läste Sveriges kommuner och landstings ‘Rapport om vårdskador’ som publicerades 2012. Det är inte här möjligt att återge innehållet av utrymmesskäl men det är en intressant läsning att av 3 900 slumpmässigt valda patientjournaler för människor som vårdats på sjukhus utgör 12% vårdskador i form av biverkningar av skolmedicinska läkemedel. Det är en av de tre vanligaste skadorna och där även dödsfall inträffar. Detta talas ganska ofta om i media också. Det anses vara ett stort problem. Den som tror sig vara i fullkomligt goda händer inom den reguljära vården är med förlov sagt inte så lite naiv. Bedrägerierna, som du talar om, kanske handhas mer av läkemedelstillverkare m.fl.

  • 18 June, 2013 at 15:27 —

   Hej, ledsen att du har fått vänta på svar. Du har helt rätt i att mycket av skolmedicinen i grunden bygger på örtmedicin. Det ändrar emellertid inte på att örtmediciner är opålitliga och potentiellt farliga eftersom styrkor och interaktioner med andra läkemedel är dåligt utredda och att verkan i den mån den finns sällan kan mäta sig med konventionella läkemedel. Hursomhelst har du rätt i att exemplet kanske inte var optimalt, det hade varit bättre att exemplifiera med något som alltid är verkningslöst, till exempel högutspädda homeopatiska preparat.

   Den lägsta styrkan D1, är alltså en homeopatisk substans spädd tio gånger. Sett ur ett homoeopatiskt perspektiv där verkan blir mer kraftfull ju mer utspädd lösningen är borde en så låg spädning vara närmast verkningslös. Sett ur ett rationellt perspektiv finns en risk att den är farlig, eftersom homoeopatiska medel ofta utgår från substanser som är rent skadliga. Hursomhelst har det mycket lite att göra med vaccin, som a) har bevisad effekt och således inte är bara placebo, och b) (i de fall hela mikroorganismen ingår i vaccinet) innehåller en avdödad eller försvagad form av den mikroorganism man vill skydda mot, medan ett homeopatiskt preparat innehåller något som kan helt sakna samband med det man vill behandla, men som i outspädd form skulle ge liknande symptom. Jag förstår därför inte alls vad du menar med att D1 och vaccin skulle vara jämförbara.

   Det stämmer att det finns ett begrepp som heter nocebo (och det kan hända att jag skriver ett inlägg om det längre fram), men du verkar ha missförstått innebörden av ordet. Nationalencyklopedin beskriver noceboeffekt som: “negativa verkningar i samband med medicinering eller annan behandling som beror på negativa förväntningar hos den som behandlas” och handlar alltså inte om att medvetet tillfoga skada, utan är en negativ motsvarighet till placeboeffekten. Däremot har du rätt i att den typen av riskfylld “sham surgery” som utfördes i den aktuella studien med rätta skulle anses vara oetisk och inte få genomföras idag.

   Svåra läkemedelsbiverkningar är ett stort problem och är något man bör ta allvarligt på. Det har jag inte på något sätt förnekat. Samtidigt är det så att det som saknar biverkningar i allmänhet också saknar verkan, och om man förbjöd alla läkemedel som har potentiellt farliga biverkningar hade man inte kunnat göra mycket för de 88 % av patienterna som hade andra orsaker till att de var så svårt sjuka att de behövde sjukhusvård. Hursomhelst förstår jag inte vad det har att göra med placeboeffekten, vilket var den typ av bedrägerier som mitt inlägg handlade om.

 2. 19 June, 2013 at 02:48 —

  Vacciner utgår också från skadliga substanser, nämligen smittämnen, som måste anses verkligt farliga. Men genom förfarandet med försvagning eller utspädning av smittämnena fungerar de så att säga tvärtom. Det är samma mekanism som med homeopati. Det finns dock falanger som menar att vacciner kan förorsaka autism och narcolepsi t.ex. Lika lite som vaccinering är placebo, lika lite är homeopati placebo. Vad jag menar är; det som kallas placebo kanske inte alltid är placebo.

  Homeopati är inte så enkelt som att säga att låga utspädningar eller potenser är verkningslösa och att höga utspädningar är verksamma. Låga utspädningar används för att påverka enskilda organ som t.ex njurar, medan höga utspädningar påverkar hela organismen och används när det är önskvärt.

  Jag tror, av egen erfarenhet och genom frågor till olika läkare, att de ytterst sällan tar reda på all skolmedicin en patient tar och i vilken mån det de själva förskriver vid tillfället interagerar med annan medicin. Biverkningar är inte så intressant för läkaren, då informationen om den starkt begränsar viljan att förskriva. Endast mycket vanliga och sedan lång tid kända svåra biverkningar tas i beaktande .En mer professionell och insiktsfull förskrivning skulle innebära färre skador och lidande för patienter, likväl som en mindre frikostig förskrivning av läkemedel som kanske kan undvaras eller bytas ut mot mindre skadliga. Alvedon t.ex, är en medicin som förskrivs och används flitigt till både barn och vuxna. Men om man tar del av de skador som substansen paracetamol kan åstadkomma, skulle man tänka sig för både en och tio gånger innan man använde det. Om du tycker att man kan tillåta skadlig skolmedicin måste väl detsamma gälla homeopatisk medicin?

  Vad gäller begreppet nocebo har jag inte missuppfattat det. Nocebo innebär inte alls bara de negativa förväntningar patienten har, utan också de faktiska skador, medvetna eller omedvetna från vårdgivarens sida, som åsamkas patienten vid vård.

  Ateister säger: Gud finns inte, men religion är farligt. Motståndare till altenativmedicin säger: Homeopati är verkningslöst men jättefarligt.. Homeopati är inte verkningslöst men kan vara skadlig om den förskrivs av en okunnig terapeut. Precis samma förhållande gäller med skolmedicin. En stor del homeopatica och skolmediciner kan skaffas utan recept och att använda dem på ett felaktigt sätt kan naturligtvis innebära biverkningar. Men den stora andel skador som uppkommer genom skolmediciner inom vården är mycket anmärkningsvärd, vilket också Socialstyrelsen anser. Somliga tycks tro att den skada som uppkommer av skolmediciner alltid kan åtgärdas. Så är väldigt sällan fallet.

  • 19 June, 2013 at 11:37 —

   Okay, då förstår jag bättre parallellen du ser mellan homeopati och vaccin. Att säga att de fungerar på samma sätt är emellertid direkt felaktigt. Vaccin som innehåller döda eller försvagade mikroorganismer bygger på att mikroorganismen presenteras för immunförsvaret så att det snabbare kan känna igen den nästa gång. Denna verkningsmekanism är välstuderad och rimlig, och så vitt jag vet helt skild från de påstådda mekanismerna bakom homeopatica. Vaccin kan inte “påverka enskilda organ” eller “påverka hela organismen” som du beskriver att homeopati ska kunna göra. Vissa vaccin kan ges efter smittotillfället, men annars har de ingen botande effekt. Vaccin är en specifik interaktion med immunförsvaret, och påstår sig inte ha några magiska effekter utöver just att skydda från infektion. Och den mest uppenbara skillnaden: effekten av de vaccin som är godkända och används är bevisad gång på gång. Homeopati har bevisats ineffektivt gång på gång.

   Att läkare inte har koll på alla interaktioner och biverkningar (inte minst med örtmediciner!) är ett problem, och jag upprepar: jag förnekar på inget sätt att effektiva läkemedel måste användas med försiktighet, eller att skadeverkningarna idag är större än de skulle behöva vara. Däremot tycker jag att man inom medicin måste väga fördelar mot nackdelar. Om ett läkemedel bevisats kunna göra stor nytta får man också acceptera en risk för att det gör skada. När det gäller homeopati finns ingen bevisad nytta. Alltså kan ingen risk för skada accepteras.

   Jag skulle gärna se en källa till din definition av nocebo. Jag har inte hört någon annan använda ordet på det sättet, och det stämmer inte med de ordböcker jag har kontrollerat. De negativa biverkningarna du beskriver av homeopatica däremot, är ett typexempel på nocebo enligt nationalencyklopedins definition.

   Din jämförelse med religion haltar. Ateister tror inte att Gud finns, och Gud kan således inte vara nyttig eller farlig. Religion finns i högsta grad och kan vara till stor nytta eller stor skada (som skolmedicin!) Homeopati i sig är ofarligt (förutsatt att utspädningen är tillräckligt hög för att ingen molekyl av den ursprungliga substansen ska finnas kvar), men blir farligt när det leder till att man undviker verksam behandling. Och att säga att homeopati har verkan är bara att blunda för mängder av välgjorda studier som visar på motsatsen.

 3. 20 June, 2013 at 02:26 —

  Immunapparaten består av Thymus (brässen), lymfoid vävnad i tarm, mjälte och benmärg, lymfkörtlar samt lymfocyter som är en typ av vita blodkroppar. Traditionell kinesisk akupunktur talar om qi, vilket avser livskraften. Homeopatin använder begreppet vitalkraft. Det är rätt uppenbart att immunförsvaret är det som åsyftas och det man ville påverka. Men den tidens vetenskapsmän kände inte till hela immunförsvaret och dess betydelse och det gör vi nog fortfarande inte fullständigt. Men som du sa påverkar vaccin immunförsvaret och det består som sagt av flera organ.

  De otaliga studier av homeopatins effekter du nämner har tyvärr alla utförts enligt traditionell skolmedicin och inte utifrån homeopatins kriterier, därför kan man inte heller förvänta sig några resultat. Alla patienter med t.ex en hjärtsjukdomar som kommer till sjukvården behandlas inte med Digitalis, eftersom olika hjärtsjukdomar kräver olika mediciner. Men när man gjort studier på homeopati har man tyvärr antagit att man kan dra alla över en kam.

  Homeopatin är väsensskild från örtmedicin, som är en helt annan typ av alternativmedicin och liknar mer skolmedicin. Homeopatin ska inte sammanblandas med dessa. De allra flesta som börjar använda homeopatisk medicin är de som fått besked av sjukvården att de är ‘färdigbehandlade’, dvs man kan inte bota dem med sina metoder. Homeopatin blir så att säga sista instansen att pröva för dessa patienter.. När de säger att de blivit friskare eller tom botade av homeopatisk medicin och som inte sällan kan verifieras med provtagningar, tycker jag att man ska känna tacksamhet som medmänniska och glädja sig åt att patienterna mår bra.

  Att kalla allt man inte förstår för placebo, visar bara på stagnation och lättja vad gäller strävan efter kunskaper. Under 1960- och 1970-talet hade sjukvårdens läkare sin höjdpunkt vad gäller att hänföra alla symptom och sjukdomar man inte begrep sig på, till att det handlade om psykologiska åkommor, något som man med ökade medicinska rön gör i mycket mindre utsträckning numera. Men den frenesi man från socialstyrelsen m.fl lägger ner på att utrota alternativmedicin och kalla det placebo och farligt, påminner mycket om den negativa attityd till oliktänkande och självständiga individer, som man höll sig med i gamla Sovjetunionen.

 4. […] (Kommentarerna i sin helhet finns nedanför det här inlägget.) […]

Leave a reply